Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Промени в декларация 1 през 2017 г.

13.02.2017

I. Промени в декларация 1 през 2017 г.

Промяна в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 5 от 2017 г.)

- променени са спецификацията на файл за Декларация 1 и указанията за попълването й.

1. В поле 5 - Код за ЕГН/ЛНЧ или Служебен номер от НАП е допустим код 3 – Физическо лице с Булстат;

2.  Създава се ново поле 19 - Код за прекратяване на осигуряването (т. 15.1 от Декларацията), което има връзка с поле 18 - Последен ден в осигуряване (т. 15 от Декларацията).

Попълва се по следния начин:

- 1 - когато осигуряването е прекратено на основание извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

- 2 - когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони.

Забележка. Точка 15.1 не се попълва (има стойност 0), когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен някой от следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.

Точка 15.1 не се попълва (има стойност 0) и когато няма прекъсване на осигуряването.

Тереза: това поле се попълва в изскачащия прозорец при нова заповед за прекратяване и е задължително. Попълването има смисъл за реално прекратен договор като индикация за получаване на обезщетение за безработица. Ако има нов трудов договор веднага след прекратяването (т.е. лицето е на работа към последния ден на месеца) програмата слага 0 (нула) в Декларация 1.

При вече попълнени заповеди за прекратяване има възможност за корекция след развалидиране на документите и попълване на полето Код за прекратяване на осигуряването в края на документа.

При прекъсване на осигуряването по други причини (самоотлъчка, неплатен без осигуровки) програмата ще дава стойност 0 (нула) на това поле в Декларация 1.

3. Поле 20 - Дни в осигуряване – общо (т. 16 от Декларацията) става четирицифрено. Отпада първата цифра. Останалите запазват смисъла си.

4. Отпадат три полета, свързани със социалните разходи – сумата, процент личен и процент работодател (т. 19, 20А и 20Б от Декларацията).

5. Поле 34 - Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски вкл. сумата по чл.40 ал.5 от КСО (т. 21 от Декларацията) вече включва сумата за социални разходи.

Тереза: Да се обърне внимание на клиентите, които имат социални разходи. Да се провери формулата на кода за осигуровка за фонд ТЗПБ дали е добавена сумата на социалните разходи. Засега не се знае дали върху тези разходи ще се плаща и осигуровка за професионален фонд за работещите първа и втора категория.

6. Файлът за Декларация 1 носи наименованието EMPL2017.TXT.

 

II. Променени кодове в номенклатурата на професиите (НКПД)

Има нови и променени кодове в номенклатурата на професиите (НКПД) (Заповед № РД 01-919 от 28.12.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика).

 

III. Променя се спецификацията на файла UTD2003.TXT.

Министерство на труда и социалната политика е публикувало проект за изменение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, което ще влезе в сила от 01.04.2017 г. 

Променя се спецификацията на файла UTD2003.TXT.

Ще се следи къде е работното място на служителя/работника. За целта ще се указва кода на населеното място по националната номенклатура ЕКАТТЕ (ekatte.com).

Ще има пререгистрация на всички трудови договори по новата спецификация – срок 31.10.2017 г.

 

11.02.2017


Към всички новини Следваща Предишна