Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Нормативни и законодателни промени през 2016 г.

20.01.2016

1.Проценти за осигуровки както следва(няма промяна):

ФОНД

Лични

Работодател

Общо

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1. Пенсии

 

- 3 катег.

7.90

5.70

9.90

7.10

17.80

12.80

- 1,2 катег.

7.90

5.70

12.90

10.10

20.80

15.80

- ДЗПО-2 к.

-

7

7

- ДЗПО-1 к.

-

12

12

-соц.разходи 3 катег.

7.90

5.70

9.90

7.10

17.80

12.80

-соц.разходи 1, 2 катег.

7.90

5.70

12.90

10.10

20.80

15.80

2. ОЗМ

1.40

2.10

3.5

3. Безработица

0.40

0.60

1

4. ТЗПБ

По групи основни икономически дейности

5. УПФ

-

2.20

-

2.80

-

5

- соц. разходи

-

2.20

-

2.80

-

5

6. ГВРС

-

-

-

7. Здравно

3.20

4.80

8

 

2.Промени в законодателството

a) Промяна в ЗДДФЛ – нови служебни бележки.
1. В служебната бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (дава се при напускане или в края на годината от работодател, който не е основен).
2. В служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (дава се в края на годината от основния работодател и се прилага към годишната данъчна декларация). Добавени са редовете за данъчно облекчение за деца.

b) Минимална работна заплата за страната – от 1 януари 2016 г. - 420 лв.


c) Променя се минималния размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. (ДВ, бр. 98 от 2015 г.).

d) Има промени в таблицата за Диференцираните осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” за 2015г. (ДВ, бр. 98от 2015г.)

e) Няма промени в Националната класификация на професиите и длъжностите.

f) Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица става по следната таблица съобразно облагаемия им доход за 2014г:
а) до 5400 лв. - 420 лв.
б) от 5400.01лв. до 6500 лв. – 450 лв.
в) от 6500.01лв. до 7500 лв. – 500 лв.
г) над 7500лв. – 550 лв.;

Минималният месечен размер на  оси­гурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014г., както  и за започналите дейност през 2015г. и 2016г. е 420 лв.(ДВ, бр. 98от 2015г.)
 

g) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 300 лв.(ДВ, бр. 98от 2015г.)

- Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е база за  здравна осигуровка за болнични и неплатен отпуск и остава съответно 420 лв и 210 лв.

h) Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв. (променя се) (ДВ, бр. 98от 2015г.).

i) Осигуровката за фонд ГВРС не се удържа и за 2016г.(ДВ, бр. 98от 2015г.)

j) Нова „Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване“ (ДВ, бр. 57 от 2015 г.). Четете указанията на сайта на НОИ.

1. Промени в описанието на отсъствията, свързани с изплащане на обезщетенията от НОИ.
- има три нови полета в описанието на отсъствията, свързани с номенклатурите според НПОПДОО:
 a. Номер на заявление-декларация, приложение към НПОПДОО
 b. Вид парично обезщетение по КСО
 c. Основание от KT, на което се разрешава отпускът
Виж по долу т. 12 за подробности.

Попълването на тези полета има смисъл САМО за отсъствията, които НЕ са свързани с болничен лист, издаден от лекар.

ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕДИ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ СЛЕДВАЩАТА ТОЧКА!

2. Всички въведени преди смяната на версията отсъствия трябва да се превалидират чрез бутона „Поправка/Създаване на приложения 9-11 за болнични и отпуски“ от екран „Отсъствия/Заповеди за отпуски“ и „Отсъствия/Болнични листи“. По този начин във всяко избрано (чекнато, маркирано) от списъка отсъствие се създава съответното приложение (9, 10, 11) от новата наредба. Това се прави САМО във тези избрани отсъствия, в които датата на приемане (поле „Входящ номер – Дата“) е след 31.12.2015 г. Старите приложения „Декларация 15“ НЕ се изтриват, но ще се игнорират при създаване на файловете за НОИ.

3. При въвеждане на отсъствие по НПОПДОО вече се създават записи с новите приложения:
- приложение 9– удостоверение относно правото за изплащане на парично обезщетение (от осигурители и самоосигуряващи се при наличие на болничен лист, издаден от лекар);
- приложение 10 – удостоверение за изплащане на парично обезщетение (от осигурители за отсъствия без болничен лист);
- приложение 11 -  удостоверение за изплащане на парично обезщетение (от самоосигуряващи се за отсъствия без болничен лист).

4. В горните приложения някои полета се попълват автоматично, други на ръка.

5. Всички приложения (9, 10 и 11) могат да се редактират и при валидирано отсъствие.

6. Област и община – предварително да се попълнят в номенклатура „Населени места“ (екран „Настройка/Номенклатури“)

7. Във всички приложения трябва да има чек пред секция „I. Удостоверявам следните обстоятелства“

8. За Приложение 9 – да се проверят всички полета в секция „I. Удостоверявам следните обстоятелства“ – от 1 до 23.

9. За Приложение 10 – да се проверят следните полета: „За данните от заявление-декларация“; „За изплащане на парично обезщетение“; „В качеството му на“. Да се попълнят данните за детето. В секция „I. Удостоверявам следните обстоятелства“ да се попълни и полето „Разрешен отпуск по“. Изброените полета би трябвало да се попълват автоматично, но винаги да се проверяват.

10. Докато сте в екрана на приложението използвайте бутона „Проверка“ (работи в двата режима – справка и редактиране). Проверката е директно на сайта на НОИ.

11. При създаване на файловете за НОИ, програмата включва в ZIP-файла по един XML-файл за всяко приложение, един PDF-файл и един RTF-файл за придружителното писмо, ако се предава информацията на хартиен или електронен носител.


12. Списък на новите номенклатури, отразени в описанието на отсъствията.
1. Номер на заявление-декларация, приложение към НПОПДОО
- Приложение № 2 към чл. 4, т. 1 за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО
- Приложение № 3 към чл.  4, т. 2 за изплащане на парично обезщетение за раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни
- Приложение № 4 към чл.  4, т. 3 за изплащане на парично обезщетение за раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
- Приложение № 5 към чл. 4, т. 4 за изплащане на парично обезщетение за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а от КСО
- Приложение № 6 към чл. 4, т. 5 за изплащане на парично обезщетение за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 календарни дни
- Приложение № 7 към чл.  4, т. 6 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО
- Приложение № 8 към чл. 4, т. 6 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО
2. Вид парично обезщетение по КСО
- За бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО
- За раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни
- За раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
- За осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а от КСО
- За осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 календарни дни
- За отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО
- За отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО
3. Основание от KT, на което се разрешава отпускът
- чл. 163, ал. 1 - отпуск поради бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни;
- чл. 163, ал. 6 - отпуск при осиновяване на дете за остатъка от деня на предаването му за осиновяване за остатъка до 410 календарни дни;
- чл. 163, ал. 7 - отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение до 15 календарни дни;
- чл. 163, ал. 8 - отпуск при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни;
- чл. 164, ал. 1 - отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете
- чл. 164, ал. 3 - отпуск на бащата, бабата или дядото за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете;
- чл. 164а, ал.1 и ал. 2;
- чл. 164б, ал. 1- отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
- чл. 164б, ал. 2 -отпуск при пълно осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 календарни дни но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст ;
- чл. 164б, ал. 4 - отпуск на осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване;
- чл. 167, ал. 1- отпуск за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете на бащата, бабата или дядото, при смърт или тежко заболяване на майката на детето
- чл. 167, ал. 2 - отпуск за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете на настойника или на бабата или дядото, при смърт на майката и на бащата на детето


13. Има и четвърта номенклатура за определяне на Качеството на лицето, за което се иска изплащане на обезщетение. Тя има следните елементи и се попълва в приложение 10 и 11:
- майка
- баща
- баба
- дядо
- осиновител
- осиновителка
- лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
- настойник
- осиновител при пълно осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст
- осиновителка при пълно осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст
- осиновител, който сам е осиновил дете при пълно осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст

14. При попълване на стойностите на четирите горни полета (номенклатури) се прави логическа проверка за връзка между тях.
 

Успешна 2016 година, 

Екипът на Тонеган


Към всички новини Следваща Предишна