Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Нормативни и законодателни промени през 2015 г.

13.01.2015

1. Проценти за осигуровки както следва (няма промяна):

ФОНД

Лични

Работодател

Общо

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1. Пенсии

 

- 3 катег.

7.90

5.70

9.90

7.10

17.80

12.80

- 1,2 катег.

7.90

5.70

12.90

10.10

20.80

15.80

- ДЗПО-2 к.

-

7

7

- ДЗПО-1 к.

-

12

12

-соц.разходи 3 катег.

7.90

5.70

9.90

7.10

17.80

12.80

-соц.разходи 1, 2 катег.

7.90

5.70

12.90

10.10

20.80

15.80

2. ОЗМ

1.40

2.10

3.5

3. Безработица

0.40

0.60

1

4. ТЗПБ

По групи основни икономически дейности

5. УПФ

-

2.20

-

2.80

-

5

- соц. разходи

-

2.20

-

2.80

-

5

6. ГВРС

-

-

-

7. Здравно

3.20

4.80

8

Забележка: Пълна таблица на процентите има на сайта на НАП.

ВАЖНО! Създаден е нов чл. 4б в КСО. Той допуска лица, родени след 31.12.1959 г. да се осигуряват САМО във фонд „Пенсии“ (без УПФ).

 

2.Промени в законодателството

a) Промяна на Наредба Н-8– бр. 100от 2014г.
Нова спецификация на файла за Декларация 1.Всички важни промени са в указание с Изх. № 20-00-253 от 15.12.2014 г.

b) Промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2014 г.). Нов член 4б – Избор на осигуряване. Дава право на лицата, родени след 31.12.1959 г. да избират къде да се осигуряват – в ДОО или в УПФ. В ТЕРЕЗА.БГ за лицата, родени след 1959 г., които ще се осигуряват без УПФ (изцяло във фонд Пенсии) са създадени нови видове осигуряване. Те могат да се копират от макет (екран „Настройка/Номенклатури/Осигуряване“ – бутон „Копиране от макет“).

c) Промяна в ЗДДФЛ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.) – нови служебни бележки. Ще бъдат направени в ТЕРЕЗА.БГ.
1. В служебната бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (дава се при напускане или в края на годината от работодател, който не е основен).
2. В служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (дава се в края на годината от основния работодател и се прилага към годишната данъчна декларация).

d) Минимална работна заплата за страната – от 1 януари 2015 г. - 360 лв., а от 1 юли 2015 г. – 380 лв. (ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

e) Променя се минималния размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. (ДВ, бр. 107 от 2014 г.).

f) Има промени в таблицата за Диференцираните осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” за 2015г. (ДВ, бр. 107от 2014г.)

g) Промяна на номенклатурата „Вид доход“ за гражданските договори.
Промяна в „Сметка за изплатени суми“ за гражданските договори.
Промяна в „Служебната бележка“ за гражданските договори.
Промяна в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

h) Има промени в Националната класификация на професиите и длъжностите. (Заповед № РД 01-933 / 19.12.2014 г. на МТСП)

i) Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица става по следната таблица съобразно облагаемия им доход за 2013г:
а) до 5400 лв. - 420 лв.
б) от 5400.01лв. до 6500 лв. – 450 лв.
в) от 6500.01лв. до 7500 лв. – 500 лв.
г) над 7500лв. – 550 лв.;

Минималният месечен размер на  оси­гурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013г., както  и за започналите дейност през 2014г. и 2015г. е 420 лв.(ДВ, бр. 107от 2014г.)

j) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 300 лв.(ДВ, бр. 107от 2014г.)

k) Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв. (променя се) (ДВ, бр. 107от 2014г.)

l) Осигуровката за фонд ГВРС не се удържа и за 2015г.(ДВ, бр. 107от 2014г.)

m) Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (ДВ, бр. 90 от 2014 г.) и нова Наредба за реда за представяне в националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.).
Изменени и допълнени са образците на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите (Приложение № 9) към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), обнародвани в бр.90 на ДВ от 2014 г.
Измененията са във връзка с въвеждането от 1 януари 2015 г. на новия ред за издаване на болничните листове и за представяне в НОИ на данните от тях и от решенията по обжалването им от органите на медицинската експертиза. За осигурителите и самоосигуряващите се лица вече отпада задължението да представят в териториалните поделения (ТП) на НОИ болничните листове, издадени след 31 декември 2014 г., но с оглед осъществяването на последващ контрол от компетентните органи, е необходимо работодателите да ги съхраняват за срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.
С изменените образци от началото на 2015 г. в ТП на НОИ ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение (Приложение №15) и другите необходими документи за болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г., независимо че временната неработоспособност може да е започнала преди 1 януари 2015 г. Осигурителите трябва да представят с новите образци и всички заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения, независимо от датата, от която се иска изплащане на обезщетенията.
Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г., се представят в ТП на НОИ с утвърдените за 2014 г. образци на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите, (Приложение № 9).
Сменят се и имената на файловете, които работодателите предават в НОИ. За болничните, издадени преди 01.01.2015 г. имената са POPO2007.TXT и POPP2007.TX. За болничните, издадени след 31.12.2014 г. имената стават POPO2015.TXT и POPP2015.TXT.
Важно е да се знае, че издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност”, са невалидни. В тези случаи болничният лист следва да бъде анулиран от органа на медицинската експертиза, който го е издал и да се издаде нов – по образец, съгласно приложение № 3 към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
Изменените образци са публикувани на Интернет страницата на НОИ, рубрика “За потребителя”, раздел “Формуляри” - “Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”.
Виж и документа ukazanie_niipopdoo_promeni_2015.pdf.
В ТЕРЕЗА.БГ във zip-файла за болничните:
1. Ако болничния е издаден преди 01.01.2015 г. – има папка с име 2014 и в нея са всички необходими файлове по старите изисквания.
2. Ако болничния е издаден след 31.12.2014 г. – в папка с име disc001 (ако са повече от 50 болнични ще има и disc002 и т. н.) се съдържат данните по новите изисквания.

 

Успешна 2015, 

Екипът на Тонеган


Към всички новини Следваща Предишна