Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Създаване на фиш

Понятието „ФИШ” най-често се свързва с платежна бележка, в която се показват начисленията и удръжките на определено лице за даден месец, както и традиционните, обобщени за месеца, характеристики за суми и дни като брутно трудово възнаграждение, облагаем доход, чиста сума за получаване, отработени дни, стажове и др. В Тереза под това понятие се разбира поредица от свързани страници, които съдържат пълната информация за всяко едно лице за всеки един период по отношение на суми начисления и удръжки, присъствия и отсъствия и всякакви други данни за съответния период.

До индивидуалния фиш на кое да е лице се достига от меню Работа с фишове -> Лични фишове.

 

Страницата е организирана чрез главна и детайлна таблица. Първата служи за филтър, а в другата са конкретните стойности.Информацията, разположена в страницата, не може да се променя, т.е. всички полета са "пасивни". Полето Звено е поле за избор на код на Производствено звено. Таблицата съдържа три колони.- код на служителя, име на служителя и производствено звено.
 
 
Освен чрез избор на звено, списък на всички служители, принадлежащи към едно и също звено, може да се получи като се използва бутона ”Звено чрез служител” За всички избрани от таблицата служители във фишовете им можем:
 
чрез бутон „Начисление”
 
Да добавим ново начисление
Да изтрием начисление
Да разнесем начисление за бъдещ период
Да редактираме начисление
 
чрез бутон „Удръжка”
 
 Да добавим нова удръжка
 Да изтрием удръжка
 Да разнесем удръжка за бъдещ период
 Да редактираме удръжка
 
Чрез бутон „Преизчисляване на фиш”
 
 Да предизвикаме процес на преизчисляване стойностите на всички начисления и удръжки.
 
Ако от таблицата на страница „Лични фишове” изберем служител, преминаваме към страница „Фиш – справка” за съответния служител.
 

Заглавна зона

 

Зона за договор

 

За всеки трудов договор в тази зона се визуализира отделен таб, надписан с годината и номера на съответния трудов договор. Всеки таб съдържа информация за звеното и длъжността за съответният документ, както и трудов стаж, работните часове за ден по договора, основна заплата и отработените дни.
 

Зона за Начисления

 
Съдържа таблица с начисленията за съответния служител за съответния период, бутони за изтриване на избрано начисление и добавяне на ново такова и поле, указващо кои начисления да бъдат показани в таблицата.
 

Зона Удръжки

 
Съдържа таблица с удръжките за съответния служител за съответния период, бутони за изтриване на избрана удръжка и добавяне на нова такава и поле, указващо кои удръжки да бъдат показани в таблицата.
 

Зона Общи суми

 
Съдържа полетата „Данъчна основа”, ”Чиста Сума”, „Брутно възнаграждение” и „Фонд Работна заплата” пасивни и съдържащи стойностите за съответния служител за съответния период.
 

Зона Осигуряване

 
Съдържа таблица с толкова реда, колкото документа за трудово правоотношение имат отношение към социалното и здравното осигуряване. Таблицата е с четири колони, които съдържат идентификацията на документа за трудово правоотношение, длъжността, вида осигурен и бр. работни часове на ден за съответния документ.
 

 

В Тереза е реализиран принцип на автоматично генериране на начисления и удръжки като следствие на издадени документи и по-точно след тяхното валидиране. Основните видове документи са основни трудови договори, допълнителни споразумения към ОТД, заповеди за прекратяване на трудови договори, заповеди за отсъствия от тип отпуск, заповеди за отсъствия от тип други отсъствия, заповеди за прекратяване на отпуск, болнични листове, аванси, разпределени суми по звена и др. Генерираните по този начин начисления или удръжки не могат да бъдат изтрити от таблиците Начисления или Удръжки.